สารถึงผู้นำ
ใหม่ล่าสุด
ข่าว
จดหมาย
ข้อมูล
สาระความรู้
ท่องโลก
รายงาน

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะจากประชุมใหญ่เครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จยย.ปลอดภัย

11 เมษายน 2567

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน

ข้อเสนอเร่งรัดความปลอดภัยผู้ใช้จยย.เพื่อผลสำเร็จนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล

11 เมษายน 2567

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงสคบ.

ขอให้คุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาที่อาจส่งผลเสียต่อสังคม

3 ตุลาคม 2566

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงสคบ.

ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจจยย.ที่ต้องควบคุมฉลากจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันหรือทำให้ความเสี่ยงจากสินค้าหมดไป

3 ตุลาคม 2566

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงนายก

2 ธันวาคม 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายเปิดผนึก ถึง ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายนายก 2

ขอให้เร่งรัดบูรณาการการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายนายก 1

ขอให้เร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายขอเผยแพร่สื่อถึงสสส.

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

หนังสือถึงปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

หนังสือถึงกรมเด็กและเยาวชนฯ

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม_

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายตอบกลับจากสำนักงาน ปลัดสำนักนายก ร่างพรบ. รถยนต์

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

หนังสือตอบกลับ จดหมายนายก 2 จากขนส่งทางบก

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

หนังสือตอบกลับ ร่างพรบ.ถึงขนส่งทางบก

21 พฤศจิกายน 2565

สารถึงผู้นำ

จดหมายตอบกลับ

เรื่องจดหมายเปิดผนึกรัฐมนตรีคมนาคม

21 พฤศจิกายน 2565